Algemene Informatie

Over Stichting De Mus


Sinds 1985…
Peuterspeelzaal de Mus bestaat al sinds 1985 en is een stichting met een bestuur. Het bestuur wordt gevormd door ouders van kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken. De peuterspeelzaal is een ouderwetse peuterspeelzaal met een gediplomeerde beroepskracht en als achterban een groep betrokken ouders. Ook zijn er elke dag twee vrijwilligers aanwezig, vaak ook met beroepskwalificatie.

Meehelpen
Als uw kindje bij de Mus zit dan wordt u als ouder geacht om een handje mee te helpen. U kunt bijvoorbeeld het bestuur versterken, de handjes uit de mouwen steken tijdens de Musklusdag of het Sinterklaasfeest organiseren. Op dit moment heeft De Mus nog geen oudercommissie, maar deze organiseren wij graag bij voldoende draagvlak. Het jaar wordt gezamenlijk afgesloten met Zomerfeest. Oud Mus kinderen en ouders zijn ook welkom weer even terug om hun glorietijd bij De Mus te herinneren.

De leidsters
De dagelijkse leiding wordt verzorgd door gediplomeerde leidsters en vrijwilligers. Ons doel is: de peuter een zo veilig mogelijke basis te kunnen bieden voor een goede algemene ontwikkeling. Dit doen we door de kinderen te laten spelen, alleen en met anderen, waarbij door de leiding aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling op het terrein van de taal- en spraakontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de sociaal- emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit en zelfredzaamheid en de verstandelijke ontwikkeling.

GGD inspectie
Onze speelzaal wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De GGD inspectierapporten vanaf 2013 treft u aan in het Landelijk Register Kindopvang en Peuterspeelzalen. De Mus maakt gebruik van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Registratie
Stichting De Mus is een stichting met onderneming opgericht in juli 1985 door een groep ouders en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in het Stichtingenregister onder nr. 41204686.

Geschillencommissie
De Mus is aangesloten bij de Geschillencommissie en heeft een professionele interne klachtenregeling. Heeft u een klacht, dan vragen wij u vriendelijk om dit met de leidsters, het bestuur of de Geschillencommissie te bespreken.

Openingstijden en dagindeling
Openingstijden:

Maandag: 8.15 – 13:30 uur.
Dinsdag: 8.15 – 13:30 uur.
Woensdag: 8.15 – 13:30 uur.
Donderdag: 8.15 – 13:30 uur.
Vrijdag: 8.15 – 13:30 uur.

Dagindeling:

Een ochtend bij de Mus is iedere dag gevarieerd, maar heeft wel een aantal vaste momenten:

8.15 – 9.30 : Kinderen brengen. Ouders kunnen tot deze tijd blijven voor een kopje koffie of thee, samen een puzzeltje maken of een boekje te lezen. Ook is er gelegenheid tot uitwisselen van informatie.
9.30 : Vrij spelen (binnen of buiten) of een thema-knutselactiviteit (bijv. met Sinterklaaas of kerst).
10.15 : Fruit. Eerst worden de handen gewassen en dan gaan alle kinderen aan tafel. Er wordt interactief met de groep een boekje voorgelezen of kinderen kiezen een liedje dat vervolgens gezamenlijk gezongen wordt.
10.45 : Vrij spelen of een activiteit. Dit kan binnen of buiten (ook afhankelijk van het weer).
11.30 : Lunch. Iedereen handen wassen. Brood eten en water of diksap drinken.
12.15 : Buitenspelen.
13.00 – 13.30 : Kinderen ophalen.
(Om 13.30 worden de toegang tot de peuterspeelzaal en het buitenterrein afgesloten.)

NB: Als een kind onverwacht niet komt, verzoeken wij U dit graag vóór 9.30 uur telefonisch (06-84606125) of via WhatsApp aan de leidster te melden.

Kosten en kinderopvangtoeslag
Tarieven

De huidige tarieven voor kinderopvang zijn €10,14 per uur. De ouderbijdrage wordt gelijk verdeeld over 12 maanden.

Bankrekening en betaling

De ouderbijdrage en eventuele giften of donaties kunnen worden overgemaakt naar onze ING Bank rekening met IBAN: NL16 INGB 0004 6203 27

Kinderopvangtoeslag

Er kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de landelijke voorwaarden voldoen. De toeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Voor meer informatie en aanvragen, zie de pagina’s van De Belastingdienst:
Welk deel van de opvangkosten krijg ik vergoed?
Ik wil een toeslag aanvragen.
Mijn toeslagen

Jaaroverzicht schooljaar 2022 – 2023


Schoolfeesten:
Sinterklaasviering: 2 december 2022
Kerstontbijt: 22 december 2022
Paasontbijt: 6 april 2023
Eindfeest: juli 2023 (tbd)

Schoolvakanties en officiële feestdagen (De Mus gesloten):
Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Koningsdag: 27 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september 2023

In grote lijnen worden de reguliere schoolvakanties aangehouden. De juiste data’s worden ruim van te voren bekend gemaakt via deze website en op het prikbord in de school. Kinderen die op vakantie gaan buiten de reguliere schoolvakanties graag vooraf doorgegeven aan de leidster.

Algemene Voorwaarden De Mus
Wat leuk dat je dochter of zoon komt spelen bij De Mus! In de plaatsingsovereenkomst staan een aantal vaste afspraken en algemene voorwaarden tussen ouders en De Mus. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de plaatsingsovereenkomst. De belangrijkste punten vatten we hier samen:

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Mus en de ouder/verzorger en op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van diensten van De Mus.

2. Per kind wordt er door de ouder/ verzorger met De Mus een plaatsingsovereenkomst afgesloten, waarin een periode en een tarief zijn overeengekomen. Door De Mus voorgenomen wijzigingen in tarief en/of door beide partijen overeengekomen wijzigingen in duur en/of afname, zullen voorafgaand aan de invoering van de wijziging(en) door De Mus schriftelijke aan de ouder/ verzorger worden bevestigd.

3. De contributie wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het werkelijke aantal opvangdagen in die maand. In de maand augustus hoeft geen contributie betaald te worden. In de maanden dat het kind start en eindigt bij De Mus wordt slechts contributie betaald voor het aantal dagen dat het kind ingeschreven staat bij De Mus.

4. Indien de ouder/ verzorger bij nakoming van zijn/haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in gebreke blijft, behoudt De Mus zich het recht voor de Opvang op te schorten. Het kind waarop deze overeenkomst betrekking heeft kan dan bij De Mus geen Opvang genieten. Verder kan De Mus, in het geval de ouder/verzorger in de betalingsverplichting tekortschiet dan wel op een andere wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn/haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, om die reden gebruik maken van haar bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen.

5. De Mus is een ouderparticipatie-opvang waar ouderbetrokkenheid een centraal onderdeel uitmaakt van het reilen en zeilen. Op het prikbord hangt een takenlijst met verschillende taken waaruit iedereen kan kiezen voor een taak die beschikbaar is/komt en die past bij de persoonlijke voorkeur en kwalificaties van de ouders. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een gezellige klusdag georganiseerd, waarbij het hele gezin welkom is. Er wordt van alle ouders verwacht een bijdrage te leveren aan deze klusdagen.