Algemene Voorwaarden

Wat leuk dat je dochter of zoon komt spelen bij De Mus! In de plaatsingsovereenkomst staan een aantal vaste afspraken en algemene voorwaarden tussen ouders en De Mus. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de plaatsingsovereenkomst. De belangrijkste punten vatten we hier samen:

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Mus en de ouder/verzorger en op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van diensten van De Mus.
  2. Per kind wordt er door de ouder/ verzorger met De Mus een plaatsingsovereenkomst afgesloten, waarin een periode en een tarief zijn overeengekomen. Door De Mus voorgenomen wijzigingen in tarief en/of door beide partijen overeengekomen wijzigingen in duur en/of afname, zullen voorafgaand aan de invoering van de wijziging(en) door De Mus schriftelijke aan de ouder/ verzorger worden bevestigd.
  3.  De contributie wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het werkelijke aantal opvangdagen in die maand. In de maand augustus hoeft geen contributie betaald te worden. In de maanden dat het kind start en eindigt bij De Mus wordt slechts contributie betaald voor het aantal dagen dat het kind ingeschreven staat bij De Mus.
  4.  Indien de ouder/ verzorger bij nakoming van zijn/haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in gebreke blijft, behoudt De Mus zich het recht voor de Opvang op te schorten. Het kind waarop deze overeenkomst betrekking heeft kan dan bij De Mus geen Opvang genieten. Verder kan De Mus, in het geval de ouder/verzorger in de betalingsverplichting tekortschiet dan wel op een andere wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn/haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, om die reden gebruik maken van haar bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen.
  5. De Mus is een ouderparticipatie-opvang waar ouderbetrokkenheid een centraal onderdeel uitmaakt van het reilen en zeilen. Op het prikbord hangt een takenlijst met verschillende taken waaruit iedereen kan kiezen voor een taak die beschikbaar is/komt en die past bij de persoonlijke voorkeur en kwalificaties van de ouders. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een gezellige klusdag georganiseerd, waarbij het hele gezin welkom is. Er wordt van alle ouders verwacht een bijdrage te leveren aan deze klusdagen.